-Εξειδικευμένο σεμινάριο που οδηγεί σε Πιστοποίηση--Εξειδικευμένο σεμινάριο που οδηγεί σε Πιστοποίηση-

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τι είναι το Certified Expert in Sales, Customer Service and Communication;

Είναι ένα πιστοποιητικό  εξειδικευμένων δεξιοτήτων το οποίο βεβαιώνει τις ικανότητες και τα προσόντα που οφείλει να κατέχει κάθε σύγχρονο στέλεχος που απασχολείται σε τομείς Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών και Επικοινωνίας. Η ζήτηση στην αγορά εργασίας για τις προαναφερόμενες ειδικότητες, είναι έντονη. Το εύρος των γνώσεων που καλύπτει το Certified Expert in Sales, Customer Service and Communication είναι σχεδιασμένο ώστε να προσδίδει ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους κατόχους του.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ Certified Expert in Sales, Customer Service and Communication;

 • Νεοεισερχομένων στον κλάδο πωλήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών,
 • Ανέργων, φοιτητών ή αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ένα πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών και 
 • Στελεχών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που απασχολούνται σε εμπορικά τμήματα επιχειρήσεων.

 

 

Το Πιστοποιητικό αξιολογεί δεξιότητες οι οποίες σχετίζονται με τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Εισαγωγή στις Πωλήσεις
 • Πρόβλεψη Πωλήσεων
 • Καθαρισμός στόχων Πωλήσεων
 • Στρατολόγηση, επιλογή και πρόσληψη πωλήσεων
 • Εκπαίδευση Πωλητών
 • Υποκίνηση και αμοιβή Πωλητών
 • Επιτήρηση και αξιολόγηση Πελατών
 • Επικοινωνία και Εξυπηρέτηση πελατών

1.Εισαγωγή στις Πωλήσεις

1.1 Διαδικασία πώλησης

1.2 Εντοπισμός υποψήφιων πελατών

1.3 Χαρακτηριστικά ενός καλού υποψήφιου πελάτη

1.4 Πηγές εντοπισμού υποψηφίων πελατών

1.5 Μέθοδοι εντοπισμού υποψηφίων πελατών

1.6 Προετοιμασία - Προσέγγιση

1.7 Παρουσίαση

1.8 Δοκιμαστικό κλείσιμο συμφωνίας / Πώλησης

1.9 Αντιμετώπιση αντιρρήσεων

1.10 Κλείσιμο συμφωνίας / πώλησης

1.11 Μετέπειτα παρακολούθηση

 

2. Πρόβλεψη Πωλήσεων

2.1 Η σημασία της πρόβλεψης των πωλήσεων

2.2 Ορισμός Βασικών Εννοιών

2.3 Μέθοδοι πρόβλεψης πωλήσεων

2.4 Κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των μεθόδων πρόβλεψης

 

3. Καθορισμός στόχων Πωλήσεων

 3.1 Σκοποί των στόχων πωλήσεων

3.2 Χρήση στόχων Πωλήσεων

3.3 Χαρακτηριστικά ενός καλού συστήματος στόχων

3.4 Διαδικασία καθορισμού στόχων

3.5 Επιλογή τύπου στόχου

3.6 Καθορισμός σπουδαιότητας στόχων

3.7 Καθορισμός επιπέδου στόχων

 

4. Στρατολόγηση, Επιλογή και Πρόσληψη Πωλητών

4.1 Καθορισμός αρμοδιοτήτων για θέματα επιλογής και πρόσληψης των πωλητών

4.2 Ανάλυση και περιγραφή της θέσης εργασίας

4.3 Περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων

4.4 Ανάλυση και περιγραφή εργασίας για πωλητές που απευθύνονται σε μεγάλους πελάτες

4.5 Πηγές άντλησης πωλητών

4.6 Κριτήρια επιλογής πωλητών

4.7 Διαδικασία επιλογής πωλητών

4.8 Συστάσεις και έλεγχοι

4.9 Λάθη που πρέπει να αποφεύγονται και τη διαδικασία πρόσληψης

 

5. Εκπαίδευση Πωλητών

5.1 Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος

5.2 Προσδιορισμός εκπαιδευτικών αναγκών

5.3 Στόχοι εκπαίδευσης

5.4 Προϋπολογισμός εκπαιδευτικού προγράμματος

5.5 Ανάπτυξη προγράμματος εκπαίδευσης

5.6 Θέματα και μέθοδοι εκπαίδευσης

5.7 Ποιος θα εκπαιδεύει πού και πότε θα γίνεται η εκπαίδευση

5.8 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος και αλληλεπίδραση επιλογής και εκπαίδευσης πωλητών

 

6. Υποκίνηση και Αμοιβή Πωλητών

6.1 Υποκίνηση

6.2 Θεωρίες υποκίνησης

6.3 Εργαλεία υποκίνησης πωλητών

6.4 Αμοιβή πελατών

6.5 Καθορισμός των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων βάσει των οποίων θα αμειφθούν οι πωλητές

6.6 Προτιμήσεις των πωλητών

6.7 Καθορισμός κατάλληλου μείγματος χρηματικών και μη χρηματικών αμοιβών

6.8 Καθορισμός κατάλληλου επιπέδου συνολικής αμοιβής

6.9 Καθορισμός του κατάλληλου ποσοστού που αντιπροσωπεύει η αμοιβή υποκίνησης στη συνολική αμοιβή

6.10 Καθορισμός προγραμμάτων εξόδων πωλήσεων και πρόσθετων παροχών

6.11 Καθορισμός συνολικού προγράμματος αμοιβών

6.12 Υποκίνηση και αμοιβή και τύποι πωλητών

 

7. Επιτήρηση και Αξιολόγηση Πωλητών

7.1 Επιτήρηση πωλητών

7.2 Αξιολόγηση και λόγοι αξιολόγησης πωλητών

7.3 Κριτήρια αξιολόγησης των πωλητών

7.4 Πηγές πληροφόρησης για αξιολόγηση

7.5 Ποιος πρέπει να αξιολογήσει το προσωπικό πωλήσεων

 

8. Επικοινωνία και Εξυπηρέτηση Πελατών

8.1 Μορφές επικοινωνίας

8.2 Μέσα επικοινωνίας

8.3 Διαδικασία και σκοπός επικοινωνίας

8.4 Προβλήματα επικοινωνίας

8.5 Εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία

8.6 Δεξιότητες επικοινωνίας

8.7 Επικοινωνία με πελάτες - Εισαγωγή στα Πρότυπα Εξυπηρέτησης πελατών

8.8 Διεργασίες δημιουργίας Προτύπων Εξυπηρέτησης Πελατών

8.9 Άντληση πληροφοριών για τη δημιουργία Προτύπων Εξυπηρέτησης Πελατών

8.10 Μέθοδοι εντοπισμού αναγκών και παραπόνων των πελατών

8.11 Στάδια αντίδρασης των παραπονούμενων πελάτων

8.12 Αποτελεσματική διαχείριση παραπόνων

8.13 Μελέτες περιπτώσεων - παραδείγματα Εξυπηρέτησης Πελατών

 

 


 " ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ;" " ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ;"